Uczestnicy

 

Patronat konferencji objął przewodniczący Komisji Finansów Publicznych prof. dr hab. Dariusz Rosati.

Prof. dr hab. Dariusz Rosati zmierza do wykorzystania dorobku nauki prawa podatkowgo łącznie z pozyskaniem informacji o potrzebach praktyków. W tym celu zaprosił do współpracy liczne instytucje ze sfery życia politycznego i gospodarczego, posłów, senatorów oraz partnerów organizacji zawodowych i społecznych.

Prof. Dariusz Rosati oczekuje, że dzięki udziałowi tak szerokiego grona wybitnych praktyków reprezentujących najważniejsze instytucje, które biorą udział w realizacji zobowiazań podatkowych wiedza o Ordynacji podatkowej przyczyni sie do ożywienia prac w Sejmie i Komisji Finansów Publicznych, a być może nawet zaowocuje pełnym projektem ustawy. Już jednak sama konfrontacja teorii i praktyki wydaje się rezultatem bardzo korzystnym dla praktyki legislacyjnej.

 


Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: prof. Jacek Rostowski, minister finansów oraz posłowie i senatorowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwości, Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Związek Rzemiosła Polskiego, Biuro Polskiej Rady Biznesu, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Business Center Club, PricewaterhouseCoopers, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Katedry Teorii Państwa i Prawa, Katedry Finansów i Katedry Prawa Finansowego, Katedry Postępowania Administracyjnego, Katedry Prawa Gospodarczego polskich uczelni wyższych.


Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński - profesor zwyczajny, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Prof. dr hab. Irena Czaja-Hliniak - doktor nauk prawnych i doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Były pracownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej działalności naukowej i dydaktycznej zajmuje się szeroko pojętą problematyką prawa finansowego, w szczególności prawa podatkowego i innych danin publicznych, prawa budżetowego, publicznego prawa bankowego, finansów samorządu terytorialnego oraz systemu finansowego przedsiębiorców.

Ostatnia monografia: Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych danin publicznych (Wyd. SPES, Kraków 2006 r.) zawiera przegląd polskiej powojennej doktryny, aktów normatywnych i orzecznictwa odnoszących się do opłat adiacenckich, opłaty planistycznej, opłaty melioracyjnej i inwestycyjnej oraz pokrewnych instytucji. Praca stanowi jedyne całościowe opracowanie powyższej problematyki w polskiej literaturze prawnofinansowej.


Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz - Kierownik Katedry Celnictwa w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie oraz pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej.


Prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska - kierownik Zakładu Prawa Daninowego i Budżetowego w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Była sędzia Trybunału Stanu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Należy do autorów projektu ustawy o finansach gmin (była pomysłodawcą konstrukcji subwencji ogólnej) oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Publikowała prace naukowe z zakresu prawa finansowego.


 

Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Profesor nadzwyczajny, wykładowca prawa finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Katedry Prawa Finansowego na tej uczelni. Od 1997 roku (z przerwą) jest specjalistą Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Jego autorska koncepcja Ordynacji podatkowej jest kontynuacją myśli zapoczątkowanych rozprawą habilitacyjną pt. "Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych". Przedstawione w nich założenia dotyczące obowiązku i zobowiązania podatkowego tworzą logiczną całość z funkcjonalną koncepcją Ordynacji podatkowej.

 

 


Prof. dr hab. Leonard Etel - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia prawnicze w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego, po których rozpoczął pracę naukową. W 1992 na tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora. W 1998 habilitował się. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w tym podatkowego. Zawodowo związany z Uniwersytetem w Białymstoku na stanowisku profesora zwyczajnego. Wykładał także w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach i w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Został również ekspertem ds. legislacji w Kancelarii Sejmu oraz członkiem władz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.


Prof. dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz - sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-1990 organizatorka i kierownik Pomagisterskiego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (dla kadry kierowniczej administracji skarbowej) przy Wydziale Prawa UW.

W latach 1990-2006 organizowała i była pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, członkini kolejnych zespołów, rad i komisji ds. reformy administracji publicznej, a od 1999 r. wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów. Członkini organizacji i inicjatyw międzynarodowych. W 2005 r. otrzymała nagrodę Alexis de Tocqueville'a, przyznawaną przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także orderami państwowymi Francji i Włoch.

Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa finansowego i administracyjnych aspektów transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej.


 

Prof. dr hab. Grzegorz Gołębiowski

Prof. Grzegorz Gołębiowski jest zastępcą dyrektora Biura Analiz Sejmowych. BAS wspiera prace między innymi Komisji Finansów Publicznych. Jest organizatorem prac przygotowawczych oraz konferencji. Biuro Analiz Sejmowych zapewnia posłom i organom Sejmu doradztwo naukowe w procesie legislacyjnym, pomoc ekspercką  w sprawowaniu mandatu poselskiego, prowadzi prace badawcze (prawo, gospodarka, społeczeństwo) związane z procesem legislacyjnym oraz działalność doradczą i opiniodawczą w zakresie spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a także współpracuje ze służbami prawnymi Unii Europejskiej.

Grzegorz Gołębiowski reprezentuje zarazem Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, która jest patronem naukowym konferencji.

 


 

Prof. dr hab. Marian Kallas

Polski prawnik specjalizujący się w historii administracji oraz historii państwa i prawa polskiego. Do 2004 roku pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W latach 1978-1990 kierował Zespołem Konstytucjonalizmu Polskiego XVIII-XX wieku. Od 1995 do 1998 roku był kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego. Od 1998 roku pracował na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie kierował Katedrą Historii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego.

Jest kierownikiem Katedry Historii Ustroju i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Integracji Europejskiej Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Współpracował też z Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.

W latach 1989-1991 był ekspertem Komisji Konstytucyjnej Senatu RP.


Prof. dr hab. Piotr Kruszyński - profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest dyrektorem Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Katedry Postępowania Karnego w tym instytucie. Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury.


Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.


Prof. dr hab. Witold Modzelewski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny. Wykładowca problematyki podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim

Autor licznych publikacji na tematy podatkowe, redaktor serii komentarzy do ustaw dotyczących podatku od towarów i usług, podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Autor opinii opracowanych dla Sejmu i Senatu.

W latach 1992–1996 był wiceministrem finansów. Jest jednym ze współtwórców systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług, akcyzy oraz Ordynacji podatkowej. Współtwórca Instytutu Studiów Podatkowych "Modzelewski i Wspólnicy". W latach 2002–2007 był Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W 2010 został powołany przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju.


Prof. dr hab. Adam Nita - pracownik naukowy zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak - profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.


Prof. dr hab. Alicja Pomorska - kierownik Katerdy Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przez trzy kadencje. Przez osiem lat pełniła funkcję doradcy Prezesa NIK. Od 2005r. jest członkiem Komisji Prawniczej Oddziału Polskiego Akademii Nauk w Lublinie. Jest również członkiem Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

W latach 1992-1993 była ekspertem w Kancelarii Sejmu RP.


Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski - kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


dr hab. Andrzej Gorgol

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, radca prawny, członek rad nadzorczych spółek publicznych.

Autor licznych opracowań naukowych z zakresu problematyki prawa finansowego, podatkowego, dewizowego, publicznego finansowania partii politycznych oraz ekspertyz sporządzanych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych i Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 


dr hab. Lidia Klat-Wertelecka - adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Studium Podyplomowego Egzekucji Administracyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Metodologii Badań Administracyjno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autorka  monografii Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009 oraz ponad 80 publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego, egzekucji administracyjnej i postępowania sądowoadministracyjnego. Autorka opinii prawnych  opracowywanych dla organów administracji publicznej.


dr Izabela Adnrzejewska-Czernek

Współpracownik Kancelarii GWW Tax. Specjalizuje się w prawie podatkowym, zarówno polskim jak i europejskim, a także w prawie Wspólnot Europejskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ernst & Young oraz w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Autorka rozprawy doktorskiej na temat „Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej” oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa podatkowego.

 


dr Dobrosława Antonów - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, zwłaszcza jego wykładni i stosowania.


dr Rafał Bucholski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, stały doradca Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, radca prawny, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim.


dr Andrzej Buczek - docent w Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Prawnik, specjalista w zakresie prawa finansowego, doradca podatkowy, współwłaściciel Instytutu Prawa Finansowego w Krakowie, ekspert Izby Gospodarczej Unii Własności Pracowniczej, arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Spółek i Inwestycji Zagranicznych.


dr Marcin Burzec - asystent w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  W grudniu 2010r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.


dr Janusz Cichoń - poseł. Sejm RP.


dr Iwona Ciepiela - adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


dr Arkadiusz Cudak - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.


dr Damian Cyman - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego.


dr Paweł Dąbrowski - adiunkt w Akademii im. Leona Koźmińskiego.


dr Anna Dobaczewska - adiunkt w Katerdze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Studium Podyplomowego "Podatki i prawo podatkowe", członek Rady Wydziału Prawa i Administracji w kadencji 2008-2012, ekspert w zakresie pomocy publicznej na okres 2007- 2013 przy Ministerze Rozwoju Regionalnego. W 2003 roku ukończyła studium podyplomowego w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w 1999 obroniła rozprawę doktorską, w 1993 roku ukończyła studium podyplomowe z zakresu prawa porównawczego na Uniwersytecie w Bonn.


dr Rafał Dowgier - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


dr Michalina Duda - adiunkt w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. W latach 1995-2000 odbyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W kwietniu 2000r. uzyskała tytuł magistra prawa. Jako asystent w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego została zatrudniona z dniem 1 października 2000r. W styczniu 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych.


dr Paweł Felis - starszy wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


dr Dominik Gajewski - adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.


dr Wojciech Gonet - adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


dr Maciej Grabowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów. Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej. W latach 80. pracował w Polskich Liniach Oceanicznych jako oficer pokładowy.
Przez 18 lat rozwijał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie od roku 1991 pełnił funkcję wiceprezesa. Zajmował się badaniami nad systemami podatkowymi, transformacją systemów społeczno-gospodarczych, rynkami pracy.

W latach 1994-2000 prowadził wykłady na Uniwersytecie Gdańskiem. Był również konsultantem dla wielu organizacji międzynarodowych takich jak Komisja Europejska, OECD, IFC czy ILO. Rozwijał Polskie Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie. Brał udział w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. W marcu 2008 roku powołany został na członka Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.


dr Ewa Gwardzińska - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


dr Robert Gwiazdowski - szef Komisji Podatkowej i ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem i jednym z najlepszych wyników w historii Wydziału. Został pracownikiem naukowym Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW ze specjalizacją w zakresie historii myśli politycznej i prawnej.


dr André Helin

Prezes Zarządu BDO Sp. z o.o.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent Kopenhaskiej Szkoły Handlowej, magister ekonomii. Posiada uprawnienia duńskie do badania sprawozdań finansowych i doradztwa
biznesowego we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta.

Posiada wieloletnią praktykę w Danii i Polsce w obsłudze instytucji finansowych, przedsiębiorstw przemysłowych oraz krajowych i zagranicznych grup kapitałowych, a także szerokie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obsłudze fuzji i przejęć, wprowadzaniu akcji spółek do obrotu giełdowego.

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Promocji Kadr oraz Komisji ds. standardów rewizji finansowej przy Krajowej Izbie Biegłych ewdentów. Doradca Rady Polityki Pieniężnej i Prezesa NBP w zakresie zastosowania MSR w instytucjach finansowych. Uczestnik zespołu przygotowującego nowelizację ustawy o rachunkowości.


dr Andrzej Huchla - adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ponad stu publikacji za zakresu prawa finansowego, przede wszystkim podatkowego, w tym zwłaszcza ogólnego prawa podatkowego i podatków dochodowych.


dr Ewa Janik - adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


dr Marcin Janik - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.


dr Edward Juchniewicz - adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, prawnik, doktor nauk prawnych. W 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego obronił pracę magisterską. Po studiach pracował na stanowisku radcy prawnego oraz kierownika działu prawnego w wileńskiej spółce energetycznej. Jednocześnie w tym samym czasie rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. W 2003 roku obronił pracę doktorską. Po studiach doktoranckich także pomyślnie ukończył aplikację adwokacką oraz w 2005 roku został wpisany na listę praktykujących adwokatów Litwy. Od 2003 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim.


dr Katarzyna Kopyściańska - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego.


dr Beata Kucia - Guściora - adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1997r. ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Magisterium z prawa uzyskała w grudniu 1997r. W lutym 1998r. zatrudniona została na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego. W grudniu 2002r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych.


 

dr Kalina Kunowska

Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego S. C. Krzysztof Kunowski - doradca podatkowy, Kalina Kunowska - doradca podatkowy z Gdańsk.

Eekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach w zakresie zobowiązań podatkowych.

Wykładowca wyższych uczelni (Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku  i  Uniwersytetu Gdańskiego), członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego.

 


dr Grzegorz Liszewski - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Jego specjalność naukowa oscyluje wokół procedury podatkowej oraz podatków majątkowych.


dr Paweł Majka - adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego (Pracownia Finansów Publicznych) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.


dr Wojciech Maruchin - adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy. Problematyką podatkową zajmuje się od 1992 r., jako współtwórca reformy systemu podatkowego w Polsce, w tym m.in. pierwszej polskiej ustawy o VAT oraz o podatku akcyzowym. Członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów III kadencji. Autor lub współautor 30 książek oraz ponad 200 artykułów z zakresu prawa podatkowego.


dr Artur Mudrecki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa 
Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Zakładu Prawa Finansowego na Uniwersytecie Opolskim. Autor wielu monografii oraz publikacji w czasopismach naukowych.


dr Monika Münnich - adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego i prawa podatkowego. W latach 1992-2000 odbyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na dwóch wydziałach, na Wydziale Nauk Hanistycznych i na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Tytuł magistra nauk humanistycznych uzyskała w roku 1998, W październiku 2000 r. rozpoczęła pracę w charakterze asystentki przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego. W czerwcu 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych.


dr Tomasz Nowak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zobowiązań i Procedur Podatkowych w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


dr Agnieszka Olesińska - doktor nauk prawnych. Zatrudniona w Katedrze Prawa Finasów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu.Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1999 roku.Specjalizuje się w polskim prawie podatkowym. Redaktor naczelny Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, redaktor naczelny Toruńskiego Rocznika Podatkowego oraz z-ca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego. Jest także członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Odbyła aplikację sędziowską, jest radcą prawnym i doradcą podatkowym.


dr Janusz Orłowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Prawo studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2004 r. uzyskał tu stopień naukowy doktora nauk prawnych. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zatrudniony od chwili jego utworzenia, a przedtem jako asystent w Katedrze Prawa i Samorządu Terytorialnego, później Instytut Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W pracy naukowej specjalizuje się w prawie podatkowym.

Po aplikacji radcowskiej, od 1998 r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Wykonywał zawód radcy prawnego w organach administracji podatkowej i w kancelariach prawniczych.
Pełni funkcję opiekuna studenckiego Koła Naukowego Prawa Finansów Publicznych na WPiA UWM. Wielokrotnie prowadził zajęcia w programie Erasmus na uczelniach w różnych krajach oraz uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Jest autorem monografii pt. „Uznanie administracyjne w prawie podatkowym”  oraz autorem i współautorem ok. 50 artykułów naukowych, glos i rozdziałów w pracach zbiorowych, publikowanych w Polsce i za granicą.


dr Piotr Pietrasz - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstok. Z dniem 1 lipca 2011 r. został powołany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału w Biurze Orzecznictwa NSA.


 

 

dr Mariusz Popławski

Adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Stacjonarnych.

Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego.

 

 

 


 

dr Jowita Pustuł

Doktor nauk prawnych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doradca podatkowy.

Od 2005r. prowadzi działalność doradczą w ramach spółki J.Pustuł, M.Przywara Doradztwo podatkowe. Wcześniej, ponad sześć lat, pracowała w dziale podatkowym jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, ostatnio na stanowisku Tax Managera. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie wszystkich podatków. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym.

 

 


dr Anna Reiwer-Kaliszewska - doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz wykładowca Studium Podyplomowego "Podatki i prawo podatkowe" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, zwłaszcza podatkowego i celnego.


dr Jerzy Serwacki - adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu od 1994 roku. Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z prawa finansowego zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1986. Stypendysta rządu francuskiego (1988/1989) na Uniwersytecie de Droit, d Economic et de Sciences Sociales de Paris. Sekretarz Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sądowy w roku 1979. Wykonuje doradztwo podatkowe od 1994 roku. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego drugiej kadencji. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego, zwłaszcza prawa podatkowego, w tym książek i komentarzy, także wydawanych za granicą, współautor projektów zmian ustaw podatkowych.


 

dr Agnieszka Sobiech

Doktor nauk prawnych, radca prawny od 2005 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa finansowego uzyskała w 2006 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie zatrudniona w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

 


dr Dariusz Strzelec - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


dr Maciej Ślifirczyk - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sądową i radcowską, wykonuje zawód radcy prawnego w Kancelarii Gromek i Partnerzy.


 

dr Krzysztof Teszner

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się w prawie i procedurze podatkowej i administracyjnej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i procedury podatkowej, glos i komentarzy.

Członek stowarzyszeń: Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Podatkowego.

 

 


dr Tomasz Turek - adiunkt Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


dr Aleksander Werner - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym.


dr Jarosław Wierzbicki - adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


dr Dorota Wojtczak-Samoraj - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


dr Anna Woźniak-Tyczka - doktor nauk prawnych, radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego.


dr Małgorzata Wróblewska - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego.


dr Katarzyna Zasiewska - adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


dr Adam Zdunek - doktor nauk prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu im Biskupa Jana Chrapka w Radomiu, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, współorganizator cyklu konferencji naukowych " Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce".


Natalia Adamczyk - wydawca w Wydawnictwie C.H. Beck.


Włodzimierz Adamski - doradca podatkowy, Dyrektor Zarządzający Spółki Doradztwa Podatkowego ADVOKATUS.


Mariusz Aleksandrowicz - radca prawny, doradca podatkowy. Wspólnik firmy FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz. Szef departamentu podatkowego Kancelarii. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie opodatkowania dotyczącego fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, finansowania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji, ubezpieczeń, nieruchomości i leasingu. Doradza na rzecz klientów krajowych i zagranicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed władzami skarbowymi, Wojewódzkimi Sadami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym. Przygotowywał projekty rozmaitych aktów normatywnych na zlecenie Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego. Jest prawnikiem rokrocznie rekomendowanym w zakresie prawa podatkowego przez prestiżowe, międzynarodowe rankingi: European Legal 500, Chambers Global i Chambers Europe.


Elżbieta Ambrożej - wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.


Dominik Arędzki - doradca podatkowy, konsultant w firmie Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.


Stefan Babiarz - sędzia Naczelnego Sądu administracyjnego.


Jacek Bajson - doradca podatkowy, Rada Podatkowa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.


Arkadiusz Bakowski - doradca podatkowy. Tax Manager w firmie TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie.


Magdalena Bartenbach - asystentka w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Iwona Biernat-Baran - doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Maciej Bobrowicz - radca prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy, dwukrotny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, negocjacjach i mediacjach gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia w Instytucie Europejskim w Łodzi oraz studium menadżerskie w Polsko Amerykańskim Instytucie Zarządzania w Łodzi. Posiada certyfikat mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society oraz certyfikat Wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement. Współzałożyciel Centrum Mediacji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Tworzył założenia do zmian kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającego mediację cywilną. Uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości i komisji sejmowej opracowujących te zmiany. Członek Rady Programowej kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja.”


Magdalena Budziarek - asystentka w Zakładzie Prawa Daninowego i Budżetowego w Katerdze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Adam Budzikowski - student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


 

Beata Chanowska-Dymlang

Doradca podatkowy. Od 2006 roku redaktor prowadzący miesięcznika „Prawo i Podatki”. Od 2009 roku redaktor naczelny wydawnictw książkowych i czasopism w Oficynie Prawa Polskiego. Koordynator projektu społecznego Deklaracja Praw Podatnika. Współorganizator Dnia Ochrony Praw Podatnika.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 


Mariusz Charkiewicz - adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej.


Maria Chwałkiewicz - doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Michał Cielibała - doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego.


Ryszard Cielibała - współwłaściciel Biura Rachunkowego BIUREX s.c.


Małgorzata Cilak - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 2009 r. asystentka w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego. Opracowuje pracę doktorską „Prawnofinansowe instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego” pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Borodo.


Janusz Cybulski - doradca podatkowy.


Anna Czaja - studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Agnieszka Czarnecka - biegły rewident.


 

Krzysztof Czarnecki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Doktorant w Katedrze Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą dotacjom budżetowym pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Borodo.

 

 

 


Dominika Czekaj - studentka Uniwersytetu Łódzkiego.


Grażyna Czerwińska - doradca podatkowy, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego.


Szymon Czerwiński - doradca podatkowy w firmie Polish Tax Institute.


Szymon Daszuta

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Managing Director w House of Tax - Tax, Legal & Advisory Firm. Zdobywał doświadczenie pracując w okresie 08.2003 r. – 02.2006 r. w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych Ernst & Young, a następnie tworząc i rozbudowując Praktykę Postępowań Podatkowych w Kancelarii Salans D. Oleszczuk Sp. k. (03.2006 r. – 09.2011 r.).

Specjalizuje się w doradztwie związanym z postępowaniami podatkowymi, kontrolą podatkową i skarbową oraz postępowaniami karno-skarbowymi. Reprezentuje klientów w sporach z organami skarbowymi w toku postępowań podatkowych i kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi i NSA. Rekomendowany jako specjalista w zakresie prawa podatkowego w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2009 edition i wyróżniony za „skuteczność w postępowaniach podatkowych”.

Od 10.2011 r. z powodzeniem rozwija własną kancelarię działającą pod firmą „House of Tax - Tax, Legal & Advisory Services Firm”.

 


Zbigniew Dolecki - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.


Dagmara Dominik-Ogińska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.


Wiesław Drabik - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim.


Grzegorz Dudar - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku.


 

Marcin Eckert

Marcin Eckert posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowo-prawnego zdobyte w firmach Ernst & Young i Mazars. Od listopada 2006 roku kieruje Działem Doradztwa Podatkowego firmy Mazars w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i prelegent na licznych konferencjach i seminariach podatkowych. Specjalizuje się w tematyce podatków dochodowych, międzynarodowym prawie podatkowym i zagadnieniach podatkowych związanych z planami motywacyjnymi wykorzystującymi nabywanie akcji.

W roku 2007 uzyskał indywidualną rekomendację w kategorii „PIT” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, a kierowany przez niego dział podatkowy został wyróżniony I miejscem w kategorii firm doradztwa podatkowego średniej wielkości według rankingu firm doradztwa podatkowego 2008 organizowanego przez „Gazetę Prawną".


Zbigniew Falkiewicz - doradca podatkowy, właściciel Biura Rachunkowego.


Hanna Filipczyk

Doradca podatkowy, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Absolwentka prawa i filozofii UMK w Toruniu i Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

W przeszłości pracowała w Andersen, Ernst & Young i Accreo Taxand, obecnie związana z Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i skarbowej, postępowania przed sądami administracyjnymi (litigation). Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej (włącznie z etapem sądowym).

Autorka monografii Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – prawo i praktyka, a także kilkudziesięciu artykułów podatkowej w prasie fachowej i codziennej, a także w periodykach filozoficznych. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (International Fiscal Association, Polish Branch).


Agnieszka Gajewska - prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców.


Arkadiusz Gajewski - księgowy w firmie BR PARTNER S.C.


Anna Gawłowska - zastępca dyrektora w Banku Pocztowym.


Jolanta Gorąca - konsultant podatkowy, studentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Zdobyła I miejsce na XII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej w Warszawie pt. „ Podatek VAT – dostosowanie regulacji polskich do norm unijnych na przykładzie instytucji odliczenia podatku naliczonego" za referat ”Obowiązek organu podatkowego odliczenia podatku naliczonego w decyzji”. Wyróżniona w na XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Łodzi za przedstawienie glosy do wyroku NSA z 24.06.2010 ( II FSK 322/10). Uczestniczka konferencji: „Interpretacje Przepisów prawa podatkowego. Funkcjonowanie i kontrola sądowa w pięcioletnim okresie działania Krajowej Informacji Podatkowej” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (listopad 2012) oraz konferencji w Augustowie, p.t., „Reforma podatków i opłat lokalnych w Polsce” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku (grudzień 2012).

Bada instytucję nadpłaty dla potrzeb nowego projektu Ordynacji podatkowej opracowywanego w ramach grantu rządowego. Autorka publikacji " Powstawanie nadpłaty w podatkach dochodowych" w nr 5/2012 Monitora Podatkowego.

 


 

Maciej Górski

Menadżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego BDO, w którym pracuje od 2008 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Dziale Podatkowym KPMG.

Specjalizuje się w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych i przekształceniach spółek. Według VI Rankingu “Dziennik Gazeta Prawna” Najlepszy doradca podatkowy 2011 r. ex aequo w kategorii “Międzynarodowe Prawo Podatkowe”.

Wykładowca szkoleń o tematyce podatku od towarów i usług.

 


Magdalena Grabowska - doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Krzysztof Gratka - prawnik. Starszy Konsultant w firmie Accreo Taxand Sp. z o.o.


Marcin Greczyło - członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.


Paweł Gruza - partner w spółce MMR Consulting Sp. z.o.o.


Jan Grzęda - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.


Agata Guderska - studentka Uniwersytetu Łódzkiego.


Włodzimierz Gurba - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów.


Mariusz Haładyj

Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest radcą prawnym.

W 2002 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji na stanowiskach od inspektora do specjalisty kontroli państwowej. W 2005 i 2006 roku prowadził także zajęcia oraz przygotowywał materiały dydaktyczne i egzaminacyjne na potrzeby aplikacji kontrolerskiej NIK.
W roku 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału. Od 2008 r. był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora.


Agata Han - asystentka sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Ewa Hofman - studentka Uniwersytetu Łódzkiego.


Paweł Huczko - redaktor Next.pl Sp. z o.o.


Katarzyna Ignaczak - doktorantka.


Mateusz Janik - sudent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Katowicach.


Eliza Jaszczuk - asystent, Deliotte.


Małgorzata Jarosławska - studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Maciej Jaśniewicz - sędzia, przewodzniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.


 

Iwona Kaczorowska

Magister prawa,  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, a także Podyplomowego Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2000 r. pracuje jako redaktor przy publikacjach podatkowych. Obecnie redaktor naczelna Przeglądu Podatkowego oraz wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe.

 


Alicja Kalinowska - doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego.


Paweł Klimek - asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


Marek Klink - asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


Katarzyna Knapik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licencjonowany doradca podatkowy.  Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1997 r., w latach 1997 – 2007 pracując w firmach Andersen i Ernst & Young, a od 2007 r. jako wspólnik Taxpoint.  Specjalizuje się w sprawach z zakresu podatku dochodowego, cen transferowych, ulg w specjalnych strefach ekonomicznych i międzynarodowych aspektach podatkowych. 

Współautorka komentarza pod red. B. Brzezińskiego „Model Konwencji OECD” (OPP 2008).

 


Monika Kołodziejczuk - uczestniczka Prawniczego Seminarium Doktoranckiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Starszy inspektor w Dziale Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym Warszawa Ursynów.


 

Jagoda Kondratowska

Asystentka prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Opiekun strony internetowej poświęconej Konferencji "Koncepcja funkcjonalna budowy ordynacji podatkowej".

kontakt: jkondratowska@poltax.pl

 

 


Iwona Kordiak - redaktor naczelna Monitora Podatkowego, Wydawnictwo C.H. Beck.


Jolanta Kowalczyk - studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Magdalena Kozak - główna księgowa w firmie EXTOR S.A.


Robert Krasnodębski - radca prawny, doradca podatkowy, partner i kierownik departamentu podatkowego warszawskiego biura kancelarii Weil.


Ireneusz Krawczyk - partner w Kancelarii Podatkowej Irena Ożóg Sp.k.


Wojciech Krok - kancelaria Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c.


Kamil Kruszewski - aplikant radcowski.


 

 

Krzysztof Kunowski

Współwłaściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego S.C. Krzysztof Kunowski - doradca podatkowy, Kalina Kunowska - doradca podatkowy z Gdańsk.

Ekspert podatkowy specjalizujący się w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz w opodatkowaniu dochodów zagranicznych.

Autor licznych ekspertyz i opinii z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego.

 

 


Aleksandra Kurczewska - doradca podatkowy, współwłaścicielka Kancelarii Podatkowej CONSILIATOR II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska S.C. w Łodzi.


Marek Kwietko-Bębnowski - doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego II, III i V kadencji. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I i II kadencji. Autor publikacji o tematyce podatkowej.


Piotr Leszkowski - Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu.


Bożena Lis - Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi.


Wojciech Lubiewa - Wieleżyński - prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.


 

Monika Ławnicka

Doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand. Do Zespołu Doradztwa Podatkowego Accreo Taxand dołączyła w sierpniu 2007 r.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi.

Autorka artykułów dla prasy codziennej i specjalistycznych czasopism podatkowych.

 

 


Iwona Łebek - Wójt Gminy Długołęka.


Marcin Łoboda - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.


Dominika Łukawska - asystentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Ilona Majda - Rauh - doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Magdalena Majda - studentka Uniwersytetu Łódzkiego.


Magdalena Majkowska - dziennikarka - Dziennik Gazeta Prawna.


Dariusz Malinowski - doradca podatkowy, partner w KPMG.


Wojciech Matuszczak - doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Tomasz Mazurek - student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Tomasz Michalik - doradca podatkowy, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


Ewa Michna - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.


Paulina Mielczarek - studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Rafał Mikulski - adwokat w Kancelarii Salans.


Tomasz Miłek - doradca podatkowy, wspólnik w spółce doradców podatkowych "BDP Miłek", przewodniczący zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, autor oraz współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz praktycznego komentarza do postępowania podatkowego.


Krzysztof Jan Musiał - doradca podatkowy, Senior Partner w firmie Musiał i Partnerzy - Doradcy podatkowi.


Grzegorz Musolf - Naczelnik Wydziału Akcyzy i Gier w Izbie Celnej w Rzepinie.


Szymon Nowak - student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Kamila Nowicka - doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Jarosław Olesiak - asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Piotr Owczarek - doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Katarzyna Owsiak - radca prawny, pracownik Izby Skarbowej w Warszawie.


Łukasz Pajor - asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Adam Pankowski - wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Założyciel i Wspólnik Spółki Doradztwa Podatkowego DZIESIĘCINA Spółka z o.o. w Warszawie, Założyciel i Wspólnik Polskiego Konsorcjum Doradczego Spółka z o.o. w Warszawie, Założyciel Klubu Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie, Partner w Spółce Partnerskiej DZIESIĘCINA, Pankowski & Rogaczewski Doradcy Podatkowi w Łodzi, Założyciel i Wspólnik Centrum Finansowo - Księgowego DZIESIĘCINA Spółka z o.o. w Łodzi. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego w branży medycznej i farmaceutycznej.


Dorota Papież - studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Dorota Pasińska - doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Robert Pasternak - Partner i radca prawny w Deloitte Legal.


Martin Piecha - student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Paulina Pieprzyk - doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Marta Pierzchała - studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Jan Podkowik - asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.


Małgorzata Polakowska - księgowa w firmie BR PARTNER S.C.


Kazimierz Poznański - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej, Metali Nieżelaznych i Recyklingu.


Aneta Pożarowska - doradca podatkowy. Właścicielka Kancelarii podatkowo-księgowej.


Patryk Prus - doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Przemysław Pruszyński - ekspert w Polskiej Konfederacji Pracowników Prywatnych Lewiatan.


Justyna Pułka - asystent podatkowy w kancelarii Indepentent Tax Advisers doradztwo podatkowe sp. z o.o.; studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Renata Rajewska - Starszy Referent w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Tomasz Rolewicz - menedżer w dziale prawno-podatkowym PricewaterhouseCoopers.


Przemysław Rosicki - doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego.


 

Michał Roszkowski

Menedżer w firmie Accreo Taxand. Jest doradcą podatkowym oraz aplikantem radcowskim przy OIRP w Warszawie. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2003 roku. Swoje doświadczenie zdobył w firmach Ernst & Young i Accreo Taxand. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, a także posiada dyplom MBA.

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z procedurą podatkową, postępowaniem sądowoadministracyjnym oraz bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Jest autorem i współautorem artykułów z zakresu prawa podatkowego („Rzeczpospolita", „Dziennik", „Gazeta Prawna", „Harvard Business Review", „Prawo i Podatki”).

 


Przemysław Ruchlicki - ekspert prawno-gospodarczy w Krajowej Izbie Gospodarczej.


Jan Rudkowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Aleksandra Rutkowska - legal counsel senior (starszy radca prawny) w firmie Ernst & Young Doradztwo podatkowe Sp. z o.o.


Urszula Rymarska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


Katarzyna Ryszard - doradca podatkowy, radca prawny, prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 r. rozpoczęła współpracę z Ernst & Young, następnie z Ożóg & Wspólnicy. Obecnie współpracuje z Peter Nielsen & Partners Law Office. Zarejestrowana w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz w sprawach korporacyjnych i z zakresu ochrony środowiska.


Dariusz Sałajewski - Wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1997 roku był współzałożycielem kilkuosobowej kancelarii radców prawnych w Częstochowie.


Alicja Sarna

Prawnik, doradca podatkowy. Współpracuje z MDDP od 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych – dotyczących podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości. W trakcie dotychczasowej kariery świadczyła usługi na rzecz podmiotów m.in. z branży finansowej, złomowej, motoryzacyjnej, paliwowej, hotelowej i FMCG, wspierając je w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, a także postępowań podatkowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz postępowań – podatkowego, administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego. W trakcie prowadzonych przez siebie szkoleń i seminariów potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. 

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum - Podatki.


Hieronim Sęk - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnik Wydziału III.


Agnieszka Sidor - studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Stanisław Skiba - doradca podatkowy, właściciel Biura Rachunkowego OMEGA mgr Stanisław Skiba.


Maciej Sobiech

Doradca podatkowy od 2003 r.,  radca prawny od 2002 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Były pracownik organów podatkowych (ukończona aplikacja administracyjna) oraz jednej z największej kancelarii w Wielkopolsce, specjalizujący się w zakresie optymalizacji podatkowych oraz postępowań podatkowych przed organami podatkowymi, a także postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi.

Autor i współautor publikacji o tematyce prawnopodatkowej w Przeglądzie Podatkowym, Glosie, Prawie i Podatkach oraz wyjaśnień eksperckich w Gazecie Prawnej, a także na portalach internetowych TaxNet i Portalu Finasowo - Księgowym.

 


Justyna Stępień - doradca podatkowy, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.


Grzegorz Stulgis - członek Rady Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu.


Marek Suchowolec - członek Rady Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu.


Magdalena Szczepańska - doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Małgorzata Szczypek - Naczelnik Wydziału Interpretacji i Orzecznictwa Krajowego w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.


Krzysztof Szota - doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej w Gdańsku.


Agata Szozda - właściciel Biura Rachunkowego Spinacz.


Mirosław Świdziński - właściciel firmy Comp-lex s.c.


Wioletta Świeboda - studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Andrzej Tatara - student, asystent społeczny Zakładu Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.


Radosław Teresiak - doradca podatkowy w firmie Wardyński i Wspólnicy.


Joanna Teżyk - doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, inspektor w Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach.


Ewa Toczyńska - studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Bernard Trzebniak - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.


Mieczysław Trzeszczkowski - doradca podatkowy, Dyrektor Biura Obsługi Podatników s.c. M.S. i H. Trzeszczkowscy.


Janusz Turakiewicz - ekonomista, doradca podatkowy w CMS Consulting In GosTur - Instytut Gospodarki Turystycznej. Autor publikacji poświęconych m.in. zagadnieniom finansów publicznych i rachunkowości. Prowadził wykłady na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie. Wiceprezes Zarządu Oddziału Terenowego we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Jarosław Ursyn-Szantyr - doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Prawa Podatkowego JUS we Wrocławiu.


Krystyna Waga - doradca podatkowy w Kancelarii Doradcy Podatkowego SIMPLEX.


Mateusz Waligóra - student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


 

 

Zbigniew Wardak

Asystent w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

 

 


Wojciech Węgrzyn - aplikant adwokacki, konsultant podatkowy w firmie FL Tax.


Maria Widera - doradca podatkowy, rzeczoznawca w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.


 

Krzysztof Wojtowicz

Doradca podatkowy i starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego w szczecińskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się m.in. projektami z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, jak również wsparciem klientów Deloitte w prowadzeniu postępowań podatkowych i sporów przed sądami administracyjnymi.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w kwestiach związanych ze stosowaniem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

 

 


Anna Woźnica - ekspert organizacji Pracodawcy RP.


Aleksandra Wrzesińska-Nowacka - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Justyna Zając - adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej.


Wojciech Zając - asystent w Katedrze Prawa Publicznego w Pracowni Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


 

Dariusz Zalewski

Radca prawny, ekspert z zakresu procedury podatkowej,  uczestnik seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, trener i wykładowca z zakresu procedur podatkowych, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i kontroli skarbowej, współautor książki pt.: "Kontrola podatkowa przedsiębiorców" oraz „Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny”.


Lucjan Zalewski - adwokat, właściciel Kancelarii Prawnej.


Krzysztof Zaorski - asystent specjalista ds.orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Kinga Zgierska - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem.


Gabryjela Zielińska - główny specjalista ds. organizacji i zarządzania w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.


Bożena Zwolenik - radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów.


Bożena Zybura - doradca podatkowy, Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Marzena Żuber - doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Księgowego Marzena Żuber w Lublinie.