Program

Koncepcja funkcjonalna budowy

Ordynacji podatkowej

Wystąpienie Prof. Henryka Dzwonkowskiego


Zmiany w ordynacji podatkowej.
Poprawa jakości i uproszczenie
.


Organizatorzy:
sejmowa Komisja Finansów Publicznych
oraz Biuro Analiz Sejmowych


8 stycznia 2013 r., Sala Kolumnowa Sejmu RP

PLAN KONFERENCJI

Konferencja będzie transmitowana na żywo na stronie:

www.sejm.gov.pl


Szanowni Państwo

Informujemy, że aby dostać się do gmachu Sejmu należy skorzystać z wejścia głównego od strony ul. Wiejskiej. Straż Marszałkowska będzie weryfikowała osoby przybywające zgodnie z listą osób zarejestrowanych.

Osoby wygłaszające referaty będą miały zapewniony sprzęt elektroniczny w postaci laptopa oraz rzutnika w celu ewentualnego wyświetlenia przygotowanego pokazu slajdów bądź innej formy prezentacji.

 

Z poważaniem

Jagoda Kondratowska


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w organizacji konferencji p.n. Koncepcja funkcjonalna budowy Ordynacji podatkowej (8 stycznia b.r., wtorek) występuje ograniczenie, o którym powinniśmy Państwa zawiadomić. Konferencja odbywa się w Sejmie i dlatego wstęp do Sali Kolumnowej będzie odnotowywany przez Straż Marszałkowską. Z tego powodu listę uczestników przekazujemy do organizatorów do 4-go stycznia 2013 r. do godziny 10:00. Osoby, które do tego terminu nie zarejestrują się na stronie konferencji www.konferencja.poltax.pl mogą mieć trudności ze wstępem do gmachu Sejmu.

Uprzedzając o tym wszystkim Państwa, zarówno uczestnikom jak i pozostałym osobom, życzymy w Nowym Roku szczęścia i pomyślności.

 

Z poważaniem

Prof. dr hab. Henryk DzwonkowskiSzanowni Państwo

Z przykrością informuję, że konferencja na temat przebudowy Ordynacji podatkowej nie odbędzie się w przewidzianym terminie 23 października 2012 roku.

Przyczyną jest zmiana harmonogramu posiedzeń Sejmu. W miejsce pierwotnie planowanego, względnie obojętnego dla Komisji Finansów Publicznych 23 października, ma się odbyć I czytanie projektu budżetu. W tej sytuacji Prezydium Komisji Finansów Publicznych zarekomendowało zmianę terminu konferencji. Obydwie sprawy, zarówno budżetu jak i Ordynacji podatkowej, są bowiem dla Komisji ważne.

Na konferencję zapisało się 180 osób i częstotliwość rejestracji wzrasta. Konferencja nie może się zatem odbyć w jakiejkolwiek sali. Jedyną tak pojemną jest Sala Kolumnowa, która jednak dość często bywa zajęta. Wobec tak szerokiego zainteresowania z kilku dostępnych terminów postanowiliśmy wybrać taki, który daje wszystkim zainteresowanym możliwość wcześniejszego zaplanowania obecności. Ustaliliśmy, że będzie to 8 stycznia 2013 roku.
Przepraszamy za wszystkie niedogodności i zapraszamy do dalszych przemyśleń, które powinny dać jeszcze lepsze niż spodziewane dotychczas efekty.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski


Ramowy program konferencji
Zmiany w ordynacji podatkowej
Poprawa jakości i uproszczenia

organizatorzy:
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
oraz Biuro Analiz Sejmowych
08 stycznia 2013 r., Sala Kolumnowa Sejmu RP

 

9.30–9.45 I • Otwarcie konferencji

1. Otwarcie obrad i ustanowienie moderatorów
2. Powołanie komisji do opracowania wniosków i postulatów z konferencji

9.45–11.30 II • Funkcjonalny model ordynacji podatkowej
 
9.45–10.00
Wystąpienie przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych

10.00–10.45 Prezentacja koncepcji przebudowy ordynacji podatkowej

10.45–11.00 Rola Biura Analiz Sejmowych w kształtowaniu procesu legislacyjnego

11.00–12.00 Pytania i dyskusja

12.00–12.45 Przerwa na kaw

12.45–13.45 III • Ordynacja podatkowa postulaty doktryny

Podstawowe problemy zmian w ordynacji podatkowej

13. 45 - 15.00 IV • Ordynacja podatkowa postulaty praktyki

obszar: praktyka administracji skarbowej – wystąpienie przedstawiciela Ministra Finansów
obszar: praktyka doradców podatkowych –wystąpienie  przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych
obszar: praktyka pracodawców  –wystąpienie przedstawiciela   PKPP Lewiatan

Pytania i dyskusja

15.00–16.00 Dyskusja i podsumowanie


Program prac i rezultat do osiągnięcia

Szanowni Państwo,

Biuro Analiz Sejmowych zaprasza na konferencję zorganizowaną z inicjatywy sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jej celem jest prezentacja i wspólne wypracowanie wniosków dotyczących reformy zobowiązań podatkowych i procedur podatkowych według jednolitych koncepcji.

Podstawowym materiałem do dyskusji jest projekt opracowany przez prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego.

W zamyśle prof. dra hab. Dariusza Rosatiego, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, konferencja i poprzedzające ją seminaria (pierwsze odbyło się 20 czerwca) oraz wymiana myśli i doświadczeń za pośrednictwem platformy internetowej, mają doprowadzić do powstania projektu Ordynacji podatkowej, która kompleksowo regulowałaby procedury powstawania, wymiaru, wykonywania i kontroli zobowiązań podatkowych.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych zaprasza do współpracy wszystkie środowiska zajmujące się zawodowo prawem podatkowym: zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków – doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli administracji skarbowej (Ministerstwa Finansów, izby i urzędów skarbowych, izb i urzędów celnych, urzędów kontroli skarbowej oraz organów samorządowych), przedsiębiorców, sądownictwa administracyjnego (NSA i WSA), Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jedynie udział wszystkich środowisk związanych z prawem podatkowym pozwoli na osiągnięcie efektu synergii, a tym samym zakładanego celu – wypracowania aktu prawnego regulującego w sposób kompletny procedury skarbowe, chroniące zarówno interes Skarbu Państwa, jak i podatników.

Zakładamy, że zechcą Państwo przyłączyć się do projektu w taki sposób, aby wykorzystując założenia teoretyczne i doświadczenie praktyczne, wprowadzić do Ordynacji podatkowej zmiany, które są Państwa zdaniem potrzebne i oczekiwane.

Wspólnie wypracowane wnioski i propozycje zmian pozwolą nie tylko na uporządkowanie ordynacji podatkowej według jednolitej koncepcji, ale także powinny zaowocować konkretnymi inicjatywami ustawodawczymi. Uważamy, że dorobkiem tej konferencji ma szansę stać się konkretny dokument w postaci nowej ordynacji podatkowej. Zostanie on przekazany sejmowej Komisji Finansów Publicznych celem rozpoczęcia procedury legislacyjnej.

Mamy nadzieję, że otwarcie tak szerokiej dyskusji o prawie podatkowym, a szczególnie w zakresie Ordynacji podatkowej, zaowocuje konkretnymi inicjatywami ustawodawczymi. Aby do tego doprowadzić organizatorzy przewidują kwerendę propozycji zmian w Ordynacji podatkowej. Zakładamy, że przybierze ona formę pisemną i pomysły te zostaną zgłoszone w formie konkretnych przepisów. Rozpatrywane będą tylko pomysły zawierające przekonujące uzasadnienie. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przed konferencją jak i po niej.Zgłoszone projekty zmian wraz z uzasadnieniem znajdą się w odrębnej publikacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny i wymaga jedynie zarejestrowania się w trybie przewidzianym na niniejszej stronie.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie, ponieważ ze względu na trudne do przewidzenia okoliczności związane z terminarzem posiedzeń plenarnych i komisji sejmowych termin może ulec zmianie. Osoby, które się zarejestrują zostaną powiadomione o zmianach pocztą elektroniczną.

Aby przedsięwzięcie miało racjonalny przebieg organizacyjny i dobre efekty merytoryczne, trzeba przed przystąpieniem do dalszych prac przyjąć pewne wspólne ustalenia.

1. Nie ma ograniczeń przedmiotowych, co do zmian w Ordynacji podatkowej. Rozpatrzymy wszystkie propozycje.
2. Zgłaszane propozycje muszą zawierać następujące elementy:

a) ściśle sformułowany przepis (przepisy),
b) wskazanie celu (rezultatu), który zamierza osiągnąć projektodawca,
c) uzasadnienie wskazujące:

- przyczynę, dla której przepis należy wprowadzić albo zmienić dotychczasową regulację,
- uzasadnienie faktyczne albo orzecznicze, że zmiana taka jest potrzebna,
- wyjaśnienie, dlaczego akurat zmiana o proponowanej treści przyczyni się do poprawy sytuacji,
- lokalizację przepisu,
- zaliczenie go do grupy unormowań wyróżnionych załączonymi założeniami.

Zakładamy, że wszystkie propozycje muszą się ostatecznie zmieścić w zaproponowanym przez prof. H. Dzwonkowskiego modelu. Należy więc przy projektowaniu przepisów ustalić wstępnie, czy jest to powstawanie wymiaru, wykonywanie czy kontrola podatkowa. Takie rozróżnienie powinno przyczynić się do klarownego formułowania przepisów, co jest zasadniczym celem całej koncepcji.

3. Propozycje należy nadesłać w terminie do 30 września 2012 r. na adres: Biuro Analiz Sejmowych, 00-441 Warszawa ul. Zagórna 3 z dopiskiem „Ordynacja”, lub mailem: jkondratowska@poltax.pl,
4. W liście należy wskazać osobę do kontaktu merytorycznego i organizacyjnego (tel., faks, mail).

Przed nadesłaniem materiałów można kontaktować się w sprawach merytorycznych z prof. Henrykiem Dzwonkowskim, tel. 609-725-878, e-mail: hdzwonkowski@poltax.pl, a organizacyjnych z Gabryjelą Zielińską, tel. 22 694 17 53, e-mail: gabryjela.zielinska@sejm.gov.pl.

Kolejnym etapem prac przed konferencją będą konsultacje i uzgodnienia merytoryczne oraz organizacyjne. Ich celem będzie ustalenie tematów wystąpień konferencyjnych. Nie gwarantujemy, że wszystkie propozycje zostaną uwzględnione. Wątpliwości w tym zakresie będzie rozstrzygał pan przewodniczący Dariusz Rosati. Przyczyną nieuwzględnienia propozycji, zgodnie z założeniem pierwszym, powinny być w zasadzie tylko przypadki powielania się propozycji, nakładanie się ich zakresów itp.

Zapraszamy do współpracy.